Romanian national referee seminar

763

On June 12, 2021 in Romania will be held a national referee seminar under the direction of Shihan Shihan Cristian Bozianu.