Demonstrations at the International tournament “Fighters Cup”

2405

Demonstrations at the 1st International tournament “Fightesr Cup” (Ukraine, Kherson).

 

Demonstrations Shihan Vsevolodov Sergei & Vsevolodov Seva